سیستم بایگانی ریلی و دوار

مهر آور صنعت تولید کننده سیستم های بایگانی مدرن دوار و ریلی (مهر بایگان ) M.B.Co

سیستم بایگانی ریلی مهربایگان

متشکل از یونیت های مستقل ریلی در ابعاد متناسب با محیط بایگانی شما طراحی و تولید میگردد. حرکت آسان واحد ها بر روی ریل ها توسط فرمان مخصوص انجام گرفته ،دسترسی و جایگزین نمودن سریع پرونده ها را تضمین مینماید .با سیستم بایگانی ریلی مهربایگان فواصل طبقات به راحتی قابل تنظیم بوده و استفاده از انواع پوشه ها و کلاسور ها به هر ابعاد به راحتی انجام میگیرد.

سیستم های بایگانی ریلی آویز و معمولی 2 الی 6 طبقه 

در این سیستم می توان از کلاسور های آویز و معمولی استفاده نمود.